Utvecklar vården
ITHS-programmet – IT i hälso- och sjukvården – pågick mellan åren 1997-2005. Syftet var att öka vårdkvaliteten genom att stödja nationellt intressanta projekt som utnyttjar IT för att utveckla vården.
Programmet var ett samarbete mellan Vårdalstiftelsen, Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling samt landstingssektorn. Inom ITHS-programmet fördelades ca 120 miljoner kronor till drygt hundra olika projekt.

De projekt som fick stöd inom programmets ram bedömdes få stor betydelse för sjukvården generellt och på sikt förväntades de ge resultat som kan utnyttjas av samtliga landsting i Sverige.

 

De övergripande målen för ITHS-programmet var:
– att patienten skall uppleva trygghet i hälso- och sjukvården eftersom denna tillvaratar nationell och internationell erfarenhet avseende diagnosmetoder, sjukdomars utveckling/spridning och beprövade behandlingsmetoder genom

– att patienten skall uppleva att oberoende av vilken instans inom hälso- och sjukvården hon kontaktar, om hon själv godkänner det, alla tidigare vårddata skall finnas tillgängliga för den behandlande personalen genom

– att patienten skall uppleva att hon snabbt och med korta väntetider får adekvat information och vård av erfaren och kunnig personal i en miljö som känns trygg och förtroendeingivande genom

– att år 2005 samtliga professionella grupper inom hälso- och sjukvården har tillgång till utbildnings-/kompetensutvecklings- och vidareutbildningsprogram inom IT

– att utvecklingen och införandet av olika IT-system leder till sänkta kostnader för hälso- och sjukvården

 

Viktigt FoU-område
Med den höga standarden på svensk medicinsk forskning, utveckling och sjukvård i kombination med en kraftfull IT- och teleindustri, framstår IT inom hälso- och sjukvården som ett område där fortsatt gemensamma satsningar bör göras mellan industrin, landstingen, kommunerna och universitet och högskolor.

Forskningsstiftelserna i samverkan med vårdens huvudmän spelar en central, strategisk roll som katalysator och koordinator av FoU-insatserna.

 

Utvärderingsrapport av ITHS-programmet
En utvärdering gjordes även av programmet. Uppdraget var att utvärdera övergripande effekter av programmet och belysa de resultat som programmet gett upphov till inom hälso- och sjukvården.
Utvärderingen av ITHS har genomfördes med utgångspunkt i ett antal utvalda projekt som efter ansökan tilldelats medel i programmet.

 

Mer information
På KK-stiftelsens hemsida finns mer att läsa om både programmet och ovanstpende utvärdering. Där finns även möjlighet att beställa div rapporter och dokumentation från seminarium inom programmet.