Allmänna villkor för kontrakt upprättade hos Vårdalstiftelsen
§ 1 Vårdalstiftelsens åtagande
§ 2 Mål för projektet
§ 3 Etiskt godkännande
§ 4 Information och resultatspridning
§ 5 Ekonomisk och vetenskaplig rapportering
§ 6 Insynsrätt
§ 7 Arbetsgivarförhållanden och försäkringar
§ 8 Rätt att avbryta finansieringen i förtid
§ 9 Utbetalt ej upparbetat bidrag
§ 10 Återkrav
§ 11 Tvist
§ 12 Ändringar och tillägg

 

§ 1 VÅRDALSTIFTELSERN ÅTAGANDE
Vårdalstiftelsen åtar sig att stödja projekten genom följande:

·        Finansiera projektet enligt fastställd utbetalningsplan
·        Att i lämpliga nationella sammanhang medverka till att sprida projektens resultat
·        Att redovisa projektens resultat på Vårdalstiftelsens hemsida

§ 2 MÅL FÖR PROJEKTET
Anslagsmottagaren skall genom sitt projekt aktivt bidra till Vårdalstiftelsens mål samt aktivt delta i de nätverk och arenor som skapas för att vidmakthålla, sprida, omsätta och vidareutveckla kunskap och kompetens om bl.a. resultaten ur projekten.
§ 3 ETISKT GODKÄNNANDE
Anslagsmottagaren försäkrar att godkännande från etisk nämnd finns i de fall ett sådant krävs.

§ 4 INFORMATION OCH RESULTATSPRIDNING

Anslagsmottagaren svarar för att resultaten från projektet skall ges största möjliga spridning och tillämpning. För detta syfte;

Förväntas anslagsmottagaren delta i och i vissa fall medarrangera, tillsammans med Vårdalstiftelsens kansli, aktiviteter för lärande och kunskapsspridning av de egna resultaten.
Accepterar anslagsmottagaren att delrapporter, den vetenskapliga slutrapporten samt andra underhandsrapporter och/eller publikationer om projektet kommer att tillgängliggöras via Vårdalstiftelsens hemsidor och andra medier. Om projektet omfattar konfidentiella uppgifter som inte får offentliggöras ska anslagsmottagaren snarast anmäla detta till Vårdalstiftelsen.
Är anslagsmottagaren införstådd med att vissa icke känsliga personuppgifter såsom namn, befattning, arbetsgivare och roll i projektet kan komma att publiceras i samband med rapporterna. Om berörd person motsätter sig sådan publicering ska denne underrätta Vårdalstiftelsen så snart som möjligt.
Åtar sig anslagsmottagaren att i presentationer, skrifter och andra offentliga sammanhang synliggöra att medel för projektets genomförande erhållits via Vårdalstiftelsen.
Ska anslagsmottagaren utforma en informationsstrategi med inriktning på att sprida och omsätta erfarenheter och resultat till relevanta målgrupper. Informationsstrategin konkretiseras i en informationsplan som bland annat tar upp: mål med kommunikationen, målgrupper, budskap och aktiviteter.
§ 5 EKONOMISK OCH VETENSKAPLIG RAPPORTERING

Anslagsmottagaren ska årligen, senast den 1 mars, till Vårdalstiftelsen insända en progressrapport samt en planerad aktivitetsplan för kommande år.
Progressrapporter inlämnas med start året efter första utbetalningen.

Anslagsmottagaren ska vidare inkomma med vetenskaplig slutrapportering för projektanslag till Vårdalstiftelsens kansli inom ett år efter anslagsperiodens slut.
Anslagsförvaltaren ska inom ett år efter anslagsperiodens slut inkomma med en slutlig ekonomisk redovisning.

Rapporterna ska upprättas enligt Vårdalstiftelsens anvisningar som tillgängliggörs i skälig tid innan rapporteringstillfället.

Om Vårdalstiftelsen begär det ska projektet aktivt:
medverka till självvärdering enligt metod som Vårdalstiftelsen tillhandahåller,
delta i av Vårdalstiftelsen framtaget stöd för erfarenhetsutbyten.
delta i av Vårdalstiftelsen beslutad utvärdering
§ 6 INSYNSRÄTT
Vårdalstiftelsen eller person/-er som dessa utsett (exempelvis auktoriserad revisor) äger rätt att följa projektet och ta del av handlingar som kan lämna upplysningar om den tekniska och ekonomiska ut­vecklingen. Projektet ska då ställa allt erforderligt material till förfogande.
§ 7 ARBETSGIVARFÖRHÅLLANDEN OCH FÖRSÄKRINGAR
Vårdalstiftelsen är inte arbetsgivare eller uppdragsgivare för personal inom projektet. Vårdalstiftelsen gör således inte avdrag för t ex skatter och socialförsäkringsavgifter.
§ 8 RÄTT ATT AVBRYTA FINANSIERINGEN I FÖRTID
Vårdalstiftelsen kan besluta att hålla inne återstående bidrag och/eller återta redan utbetalade ännu ej upp­arbetade medel om

förutsättningarna för finansieringen av verksamheten inom projektet väsentligt har förändrats
anslagsmottagaren ej uppfyller sina åtaganden
det uppdagas att projektet saknar nödvändiga tillstånd av etisk nämnd
verksamheten inte bedrivs enligt Vårdalstiftelsens beslut och riktlinjer
rapporteringen enligt § 6 uteblir eller är bristfällig eller på annat sätt bryter mot villkoren i Vårdalstiftelsens beslut
Vårdalstiftelsen vid en kreditbedömning finner att projektets ekonomiska ställning inte är tillfredsställande
det av andra orsaker saknas utsikter för att inom rimlig tid nå tillfredsställande resultat av verksamheten inom projektet.
§ 9 UTBETALT EJ UPPARBETAT BIDRAG
Utbetalt bidrag som inte upparbetats inom dispositionstiden ska återbetalas senast när slutrapporten ska vara inlämnad.
§ 10 ÅTERKRAV
För utbetalt bidrag som återkrävs kan ränta tillkomma enligt räntelagen (1975:635).
§ 11 TVIST
Tvist mellan parterna skall i första hand lösas genom förhandlingar och i andra hand via svensk domstol.
§ 12 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar och tillägg till Vårdalstiftelsens allmänna villkor ska vara skriftliga för att äga giltighet. Det förutsätts att Vårdalstiftelsen eller anslagsmottagaren inte ensidigt kan besluta om väsentliga ändringar i villkoren sedan beslutet om bidrag blivit giltigt.