Forskning om rehabilitering och samordning
REHSAM är ett forskningsprogram inom rehabiliteringsgarantin, för att hitta och utveckla metoder för att öka arbetsförmågan och hjälpa människor tillbaka till arbete.
Några av de vanligaste orsakerna till längre sjukskrivingar är t ex axel- och nacksmärtor, depressioner och stress. Vägen tillbaka till aktivt arbete tar också ofta lång tid. Men vilka metoder är bäst? Detta hoppades regeringen få svar på när man genom Försäkringskassan och Vårdalstiftelsen gick in en av de större forskningssatsningarna inom rehabiliteringsområdet. Idag saknas det forskning med stark vetenskaplig grund som bevisat ger positiv påverkan av de sjukskrivnas arbetsförmåga och återgång i arbete. Forskningen handlar också om de som riskerar att bli sjukskrivna med diagnoser som just t ex ospecifik smärta i nacke, axlar och rygg.
Forskningsprogrammet har fått namnet REHSAM (REHabilitering och SAMordning) och är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Vårdalstiftelsen, Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting. Försäkringskassan fick initialt 100 miljoner kronor av regeringen att fördela till forskning om vilka behandlingar och metoder som bäst hjälper sjukskrivna tillbaka i arbetslivet, pengarna kommer från den statliga rehabiliteringsgarantin. Vårdalstiftelsen har på uppdrag av Försäkringskassan, ansvarat för utlysningsprocessen och bedömning av forskningsansökningar på området.

Målet är att forskningen ska bidra till ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart system för behandling och rehabilitering av personer, med diagnoser inom rehabiliteringsgarantin, som är sjukskrivna eller riskerar att bli sjukskrivna. Allt i syfte till att återställa arbetsförmågan och återgång i arbete för patienterna.

Programmet har stött projekt som ska kunna implementeras och samordnas i landstingens regi. Även studier som riktar sig till bibehållande av arbetsförmåga i syfte att förhindra sjukskrivning omfattas av REHSAM.

 

Slutkonferens för programmet REHSAM
Den 8:e maj 2012 höll REHSAM sin slutkonferens på Münchenbryggeriet i stockholm.

På konferensens presenterades de senaste forskningsrönen från programmet REHSAM. Syftete med konferensen var att sprida projketens erfarenheter och nya forskningsrön inom området. Dagen innebar en unik möjlighet, för alla olika yrkeskategorier som arbetar med rehabilitering, beslutsfattare och forskare, att mötas.

 

Nedan finns en film från REHSAM-konferensen
Mer information
I navigeringen till höger finns bl a länkar till övriga parter inom programmet.

 

Kontaktperson för REHSAM har varit:
Clairy Wiholm, Med Dr och Projektledare REHSAM