Ökar mest i industriländerna
Nästan tre miljoner människor i Sverige lider av allergi eller annan överkänslighet i någon form. Allergiska sjukdomar är vanliga över hela världen, men ökar mest i de industrialiserade länderna.
I Sverige har mer än var tredje vuxen och 40 procent av skolbarnen någon form av allergi, vilket gör att allergier framförallt skulle kunna sägas vara barnens folksjukdom.

Gemensamt med KI
Centrum för allergiforskning kom till på initiativ av Vårdalstiftelsen 1999. Verksamheten bedrivs i samarbete mellan Karolinska institutet, Stockholms läns landsting och Vårdalstiftelsen för att förbättra vård och behandling av den allergiske patienten men också för att få fram ny kunskap i syfte att hindra den dramatiska utvecklingen av överkänslighet och allergi.

Tvärvetenskapligt
Syftet är att främja forskning och utbildning inom allergi genom att stimulera nytänkande, initiera ny forskning, samla och vårda kunskap på området samt stärka samverkan mellan forskning, hälso- och sjukvård, klinisk verksamhet och näringsliv. Cfa är ett forum för forskning, utveckling och utbildning om allergi, med uppgift att vid Karolinska Institutet vara en verksamhet av hög internationell klass. Inom Cfa:s forskarnätverk samarbetar forskare från olika vetenskapliga områden kring allergi och centret driver en tvärvetenskaplig forskarutbildning.

Finansiering
År 2004 beslöt Vårdalstiftelsens styrelse att förlänga stödet till Cfa med fem miljoner kronor per år under 2005-2010. Beslutet innebär att även Karolinska institutet och Stockholms läns landsting var och en gav motsvarande stöd. Samlat gav detta en kraftfull satsning på totalt 75 miljoner kronor under denna femårsperiod.

Vårdalstiftelsen kommer att ge Centrum för Allergiforskning (CfA) ett slutanslag om 1,65 miljoner kronor per år i två år dvs. totalt 3.3 miljoner kronor att fördelas av ledningen för CfA. Slutanslaget skall avse perioden 2011-01-01 tom 2012-12-31.