Cecilia Schelin Seidegård
Landshövding Gotlands län
Satsa på prevention och det friska åldrandet
Cecilia Schelin Seidegård reflekterar, efter Vetenskapsrådets kartläggning av svensk vårdforskning, hur den svenska vårdforskningen borde eller snarare måste se ut.

Så var den då äntligen klar – Vetenskapsrådets kartläggning, utvärdering och rekommendationer angående svensk vårdforskning. Det var en angelägen analys av ett ganska nytt forskningsområde, där en långsiktig nationell strategi just nu saknas. Jag har i allra högsta grad varit inblandad som ordförande i relevanspanelen. Vi hade som uppgift att bedöma nyttan av den vårdforskning som bedrivs vid olika lärosäten.

Det var ett stundom tufft jobb och vi hade behövt mer tid för att hinna göra en mer noggrann analys. Underlaget var i vissa fall ganska undermåligt, det är svårt att förstå att tunga lärosäten inte ens brytt sig om att svara på vissa frågor. Vi kunde konstatera att man inte alltid har fokus på hur kunskaperna skall komma till nytta i samhället. Vi noterade också att vårdforskningen ibland känns spretig och utan strategiskt angreppssätt samt att det finns en viss opportunism i landet. De flesta lärosäten forskar på samma frågeställningar och samordning saknas. Det glädjer mig nu när jag läser den vetenskapliga analysen att de gör samma bedömning. Dessutom har vi en ganska bra samsyn på kvaliteten på olika lärosäten!

VR konstaterar att det finns behov att stärka vårdforskningens vetenskapliga bas samt kopplingen till hälso- och sjukvårdens behov. Föga förvånande kommer de med ett förslag till lösning som innebär att de själva skall ta ansvar för den framtida utvecklingen och finansieringen. Vårdforskningen har en interdisciplinär karaktär som inte helt passar in i den traditionella typ av forskning som VR representerar. Det krävs andra typer av organisationer som fokuserar på att generera nya idéer och, framför allt, stimulerar till implementering i vården. I vår analys var det ju exempelvis uppenbart att samma frågor analyserade på många platser i landet utan samordning och tanke på implementering utanför den egna kliniken!

Förslaget med Vårdforskningscentra känns som ett steg i rätt riktning för att förbättra samordningen och höja den vetenskapliga kvaliteten. Man kan ju då påminna om att Vårdalstiftelsen tillsammans med några andra aktörer byggt två Vårdalinstitut i Sverige som har liknande syfte. Låt oss bygga vidare på dessa.

Vårdalstiftelsen har också, precis som VR föreslår, satsat på tjänster för att befrämja karriärsutvecklingen inom forskningsområdet. Detta har varit avgörande för många av dagens etablerade vårdforskare och är alltid glädjande när man blir påmind om från dessa. Kanske är det dags nu att satsa på internationella tjänster så att vi arbetar oss bort från det lokala i högre grad.

I framtiden måste vi ha mer fokus på implementering och nytänkande/transnationell forskning för att möta den nya demografiska utmaningen. Vi måste satsa på prevention och det friska åldrandet. Vi måste gå från god vård till god hälsa.

Att ta fram nya forskningsidéer är svårt, det vet alla. Från Vårdalstiftelsens sida har vi gjort ett försök att locka fram nya idéer genom den s.k. Idéprovningen som just har avslutat sin första omgång. Huruvida det leder till fruktbara resultat kommer ta år att utvärdera, men det är ett nytt och okonventionellt sätt att arbeta.

Detta har präglat Vårdalstiftelsens arbete under de 18 år vi funnits. Vi har gjort ett pionjärarbete och vi har en unik kompetens.  Vi har satsat på tvärvetenskap och samarbetat i stora konsortier för att skapa staka forskningsmiljöer. Det vore därför naturligt att utbildningsdepartementet gav Vårdalstiftelsen ett uppdrag att vidareutveckla de tankar som VR visar på i sin utredning.