Den avslutande paneldebatten på It i vården-dagen handlade till en del om att lägga fokus på att vårdpersonalen får förståelse och utbildning i IT-systemen.

 

Panelen från vänster; Björn Myrvold, Jens Ellingsen, Niklas Sundler,  Lena Furmark, Agneta Granström, Daniel Forslund och Johan Assarsson.

 

IT i vården-dagen avslutades med en paneldiskussion med temat ”Vilka förändringar krävs för att dra verklig nytta av teknikens möjligheter i sjukvården?”  Deltagarna var Agneta Granström,(mp) landstingsråd i Norrbotten, Niklas Sundler, IT-direktör Region Skåne, Lena Furmark(kd) statssekreterare socialdepartementet, Johan Assarsson, särskild utredare socialdepartementet, Daniel Forslund, chefsstrateg Vinnova, Jens Ellingsen, Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) samt Björn Myrvold, vice VD Tieto Healthcare Scandinavia.

 

Agneta Granström öppnade med att konstatera att nyttan med IT i vården är att öka tillgängligheten. Jens Ellingsen kontrade med att nyttan främst är att få högre kvalitet på vården.

Daniel Forslund menade å sin sida att IT kan riva ner maktstrukturer i vården o ge patienten mer makt över sin egen hälsa. Lena Furmark ansåg att IT kan hjälpa patienten att se hur åtgärder

påverkar hälsan, alltså är det ett demokratiseringsverktyg. Björn Myrvold var av åsikten att tekniken snarare kan hjälpa personalen frigöra tid för patienten.

 

Idel möjligheter och inga hinder alltså. Jens Ellingsen sade sedan att han som läkare inte alls var motståndare till att patienten får tillgång till sin journal, att han snarare var mycket positiv till utvecklingen med informerade patienter eftersom det då går mycket lättare att ha en dialog med patienten kring hälsa och behandling, men att IT-systemen i vården måste utformas mer i samråd med användarna. ”Idag kommer ofta påbuden om IT-förändringar uppifrån och då faller de platt”.

Lena Furmark menade att patienten också måste bli vuxnare och få mer realistiska förväntningar på vad som går att göra och Björn Myrvold spådde att vården som en följd av IT-utvecklingen kommer att ställa högre krav på patienten att friskvårda sig.

Strategisk IT-kompetens inom vården har historiskt varit bristvara konstaterade Lena Furmark och Daniel Forslund höll med och sade att man ofta glömmer att finansiera genomförandefasen. Personalen måste också utbildas och vara med på tåget och vara införstådda med nyttan av IT-systemen. Björn Myrvold höll med och citerade; “A fool with a tool is still a fool”. Man måste fundera mer över vad som sker efter ett lyckat pilotprojekt inom IT.

 

 

Agneta Granström undrade utifrån sin position som landstingsråd varför det är så omständligt att införa fungerande IT-system i vården. ”Vi har alla projekthysteri och uppfinner hjulet igen och igen”.

Lena Furmark höll med om detta och sade att hon hade en dröm, att få till en gemensam finansiering av IT i vården mellan stat, kommun och landsting istället för att som nu dubbeljobba.

 

Läs om vilka som It i vården-priset här>>